Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”

Zespół obecnie

Stowarzyszenie

Zespół od zmian ustrojowych w 1989 r. funkcjonuje jako zarejestrowane stowarzyszenie. Jego działanie reguluje statut. Najwyższą władzą organizacji jest Walne Zgromadzenie, zaś na co dzień w jego imieniu nad funkcjonowaniem „Wrocławia” czuwa Zarząd Zespołu. Organ ten, wybierany na trzyletnią kadencję, składa się z pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, Skarbnika oraz Sekretarza. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są działający łącznie Prezes Zarządu lub Skarbnik i jeden członek Zarządu.

Aktualnie w skład Zarządu wchodzą:

Imię i nazwisko

Funkcja

Katarzyna Nowak

Prezes Zarządu

Magdalena Młodzianowska-Chilmon

Skarbnik

Paweł Kobylarski

Sekretarz

Katarzyna Piasecka-Bagińska

Członek Zarządu

Małgorzata Nowaczyk-Cieszewska

Członek Zarządu

Członkowie Zespołu obowiązani są do opłacania składek członkowskich w wysokości 60 zł / m-c oraz aktywnego zaangażowania w życie Zespołu. W szczególności powinni uczestniczyć w miarę możliwości w obradach Walnego Zgromadzenia i pracy w sekcjach, do których są przyporządkowani, wspierając Zarząd w codziennej pracy.

Następne Walne Zgromadzenie: 12 VI 2024, godz. 19:00

Ostatnie Walne Zgromadzenie: 22 III 2024

Statut stowarzyszenia

plik PDF w języku polskim

Numer rachunku do przelewów

95 1090 1522 0000 0000 5201 9061